Czasowniki zmiany

 

Język hiszpański dysponuje szerokim repertuarem czasowników mówiących o zmianie dokonującej się na osobach. Jak powiedzieć o tym że ktoś stał się znanym sportowcem? O tym że ktoś się rozweselił? Zapraszamy do lektury!

 

 

 

ponerse mówi o zmianie nastroju, wyglądu bądź stanu zdrowia a więc zmianie przejściowej, często dokonanej pod wpływem chwili.

ponerse+adjetivo

Siempre se pone triste cuando sus amigos se van. Zawsze robi się smutny gdy jego przyjaciele wychodzą.

 

volverse mówi o zmianie szybkiej i trwałej, często negatywnej.

ponerse+adjetivo   /    ponerse+ un/una+ sustantivo + adjetivo

Mi perro se ha vuelto muy desconfiado. Mój pies stał się bardzo nieufny.

 

hacerse odwołuje się do zmiany związanej przede wszystkim z ideologią, zawodem, obywatelstwem czy religią. Jest to zmiana pożądana.

hacerse+sustantivo

Hace dos años Juan se hizo budista. Dwa lata temu Juan stał się buddystą.

 

llegar a ser mówi o zmianie pożądanej przez podmiot która jest owocem długiego i często również trudnego procesu.

llegar a ser + sustantivo/ adjetivo

Llegó a ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Został sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

 

convertirse mówi o zmianie trwałej i radykalnej, dziejącej się często niespodziewanie, bardzo szybko.

convertirse en + sustantivo

La rana se convirtió en príncipe. Żaba zamieniła się w księcia.

 

quedarse wyraża zmianę trwałą bądź przejściową która dokonała się pod wpływem konkretnego wydarzenia.

quedarse + adjetivo

A consecuencia del accidente se quedó mudo. Na skutek wypadku ogłuchł.

Cuando le dijimos que sus padres se habían separado, se quedó de piedra. Gdy powiedzieliśmy jej że jej rodzice się rozwiedli, stanęła jak wryta.

 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij odpowiednim czasownikiem zmiany:

1 2 3 4 5 6
contento loco en caballo empresario presidente manco
nervioso amable en vampiro católico ministro invalido
triste estúpido en príncipe rico muy delgada viudo
enfermo desconfiado en oro comunista un gran pintor estupefacto

 

Odpowiedzi:

Ćwiczenie 1: 1. ponerse; 2. volverse; 3. convertirse en; 4. hacerse; 5. llegar a ser; 6. quedarse.